Šī lapa ir izdrukāta no apkartraksts.lv

329 iedzīvotāji paraksta lūgumu saglabāt Jūras ielas aleju

Imants
2017.11.03 11:56

Autors: biedrība "Nākotnes iela"

Šī gada 27. oktobrī biedrība iesniedza Carnikavas novada domē iesniegumu ar 329 iedzīvotāju parakstiem, lai būvējot Izglītības kvartālu, saglabātu Jūras ielas aleju.

Vēstules teksts:

Par augošo koku saglabāšanu Jūras ielā, Carnikavā

2017. gada 23. augustā Carnikavas domes sēdē, spriežot par Carnikavas novada izglītības iestāžu kvartālam piegulošo ielu un teritoriju projektēšanu, tika apstiprināts darba uzdevums, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas piegulošo ielu attīstībā, tai skaitā Jūras ielas alejas koku izzāģēšana, kā arī jaunas divvirziena ielas izbūve minētajā ielā. Šāda apjoma ieceri nav iespējams realizēt, ja netiek likvidēti arī citi - tuvāk daudzdzīvokļu mājām un parka malā augoši koki, kuri veido gan ekoloģisku sistēmu, gan ir daļa no kultūrvēsturiska mantojuma, un tādēļ būtu saglabājami.

Biedrība augstu novērtē, ka izglītības kvalitātes nodrošināšana, tai skaitā atbilstošas infrastruktūras izveide, ir domes darba prioritāte. Bet uzskatām, ka ir būtiski īstenot tādu attīstību, kas saglabā un uzlabo Carnikavas novada tēlu attiecībā uz zaļo, ainavisko un kultūrvēsturisko vidi.

Biedrība laikā no 1. līdz 25. oktobrim īstenoja sabiedrisku kampaņu par Jūras ielas koku alejas ekoloģisko un kultūrvēsturisko nozīmi. Šīs kampaņas laikā notika daudzas tikšanās ar iedzīvotājiem ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par iecerēto domes attīstības redzējumu attiecībā uz Jūras ielas koku aleju.

Ņemot vērā izglītības kvartālam piegulošo ielu projektēšanu un nākotnes potenciālajām izmaiņām šajās ielās, pārstāvot vairāk nekā 300 novada iedzīvotājus (skat. šī iesnieguma pielikumu), paužam viedokli, ka izglītības kvartāla attīstības un saistītās satiksmes organizācijas attīstības projektos Jūras ielas koku aleja ir jāintegrē kā Carnikavas kultūrvēsturiskā, ainavas un ekoloģiskā vērtība. Tādēļ lūdzam domi ņemt vērā iedzīvotāju viedokli par Jūras ielas koku saglabāšanu neatkarīgi no plānotajām darbībām Jūras ielā un pārskatīt darba uzdevumu Carnikavas novada izglītības iestāžu kvartālam piegulošo ielu un teritoriju projektēšanai, iekļaujot prasību Jūras ielā augošās koku alejas saglabāšanai. Lai šo varētu kvalitatīvi veikt, domei piesaistīt profesionālu arboristu katra Jūras ielas koka stāvokļa izvērtēšanai un atbilstoša atzinuma sniegšanai, kā arī rekomendāciju izstrādei, kā veselos kokus veiksmīgi integrēt izglītības kvartāla un ar to saistītās Jūras ielas pārbūves projektā. 

Valdes locekle

Mārīte Mundure